JAVNI NATJEČAJ za prijem zaposlenika na radno mjesto VIŠI/A ARHIVSKI/A TEHNIČAR/KA

Na temelju članka 25. Statuta Državnog arhiva u Virovitici, Odluke o zabrani zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (NN br. 70/16, 50/17) te Suglasnosti Ministarstva kulture Republike Hrvatske od 23. veljače 2018. (KLASA: 112-01/18-01/0228, URBROJ: 532-06-02-02/3-18-02), a u skladu s Pravilnikom o unutarnjem ustroju, redu i radnim mjestima i načinu rada Državnog arhiva u Virovitici, ravnateljica Državnog arhiva u Virovitici raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za prijem zaposlenika na radno mjesto:

VIŠI/A ARHIVSKI/A TEHNIČAR/KA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Uvjeti:

– završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanastvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15),
– položen stručni ispit za zvanje viši arhivski tehničar,
– 1 godina radnog iskustva u struci; ili
– završeno srednje obrazovanje,
– najmanje pet godina radnog iskustva u arhivskoj struci nakon stjecanja zvanja arhivski tehničar,
– završen program obrazovanja, odnosno usavršavanja u arhivskoj struci u trajanju od najmanje šest mjeseci te položen stručni ispit za zvanje viši arhivski tehničar, odnosno odgovarajući dopunski stručni ispit utvrđen Pravilnikom o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u arhivskoj struci (NN 107/10);
– temeljna informatička osposobljenost;
– probni rad od 6 mjeseci.

Uz pisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze u izvorniku ili preslici, kojima kandidati dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:

– životopis;
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba, diploma)
– potvrdu o završenom stručnom usavršavanju u arhivskoj struci u trajanju od najmanje šest mjeseci ukoliko kandidat ima najviše završeno srednje četverogodišnje obrazovanje;
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu za zvanje viši arhivski tehničar, odnosno odgovarajući dopunski stručni ispit utvrđen Pravilnikom o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u arhivskoj struci ukoliko kandidat ima položen stručni ispit za zvanje arhivski tehničar;
– osobnu iskaznicu ili uvjerenje o državljanstvu;
– elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije (ne stariji od 30 dana);
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe obaju spolova.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ispunjavaju propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene, pristupit će obveznom pisanom testiranju. O načinu, pravnim i drugim izvorima iz kojih će se testiranje provesti, kao i o vremenu testiranja i intervjua, kandidati će biti obaviješteni internetskom stranicom Državnog arhiva u Virovitici (www.davt.hr), najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje.

Opis poslova i podatci o plaći radnog mjesta biti će objavljeni na internetskoj stranici Državnog arhiva u Virovitici (www.davt.hr).

Za kandidata koji se ne odazove na neku od faza testiranja i provjere, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se u tom smislu više neće smatrati kandidatom.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu: Državni arhiv u Virovitici, Trg bana J. Jelačića 24, 33 000 Virovitica, s naznakom: „Za javni natječaj za radno mjesto viši arhivski tehničar“.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Državni arhiv u Virovitici – natječaj

Izvori iz kojih će se provesti pisano testiranje

OPIS POSLOVA

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA

Obavijest o ishodu natječaja

Sva prava pridržana © 2018. - Državni arhiv u Virovitici | Izrada: DizajnICV

Skip to content