NATJEČAJ za izbor ravnatelja/ravnateljice Državnog arhiva u Virovitici

KLASA: 013-03/19-01/01
URBROJ: 2189-80-01-19-1

Na temelju čl. 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), čl. 41. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN br. 61/18) i čl. 18. Statuta Državnog arhiva u Virovitici, KLASA: 003-05/18-01/01, URBROJ: 2189-80-01-19-1 od 26. studenoga 2018. raspisuje se

NATJEČAJ za izbor ravnatelja/ravnateljice Državnog arhiva u Virovitici

I. Uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči¬lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s tim izjednačen studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17)
– najmanje tri godine rada u arhivu ili najmanje pet godina rada u području kulture znanosti i obrazovanja
– položen stručni ispit iz arhivske struke
– stručne, radne i organizacijske sposobnosti.

Iznimno se za ravnatelja/ravnateljicu arhiva može imenovati i osoba koja nije položila stručni ispit iz arhivske struke, ako se na temelju dosadašnjeg rada može očekivati da će s uspjehom voditi državni arhiv i uz obvezu polaganja stručnog ispita u roku od osamnaest mjeseci od dana imenovanja.

Na temelju čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17), na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

II. Uz prijavu kandidati moraju priložiti:

– diplomu (izvornik ili ovjereni preslik)
– domovnicu (preslik)
– dokaz o radnom iskustvu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranju ili preslik ugovora o radu/rješenja)
– uvjerenje o položenome stručnom ispitu (preslik)
– uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
– životopis.

III. Uz dokaze o ispunjavanju uvjeta kandidati/kandidatkinje su obvezni dostaviti program rada ustanove u idućem četverogodišnjem mandatu.

IV. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

V. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave u Narodnim novinama na adresu: Državni arhiv u Virovitici, Trg bana Josipa Jelačića 24, 33 000 Virovitica, s naznakom: »Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu«.

VI. Ravnatelja/ravnateljicu imenuje ministar kulture Republike Hrvatske na četiri godine.

VII. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Državni arhiv u Virovitici

Sva prava pridržana © 2018. - Državni arhiv u Virovitici | Izrada: DizajnICV

Skip to content