OPIS POSLOVA I PODATCI O PLAĆI ZA RADNO MJESTO VODITELJ RAČUNOVODSTVA

DRŽAVNI ARHIV U VIROVITICI

Trg bana Josipa Jelačića 24

33 000 VIROVITICA

KLASA: 112-02/23-01/02

URBROJ: 2189-80-01-24-4

U Virovitici, 8. siječnja 2024.

 

OPIS POSLOVA I PODATCI O PLAĆI ZA RADNO MJESTO VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA

OPIS POSLOVA I ZADATAKA

– organizira i vodi proračunsko  računovodstvo;

– vodi grupe poslova u financijskom knjigovodstvu, glavne knjige, salda konta kupaca i     dobavljača;

– knjiženje poslovnih promjena;

– izrađuje periodičke financijske izvještaje i završne račune;

– izrađuje prijedloge financijskih dokumenata i izvještaja prema izvorima financiranja;

– priprema godišnji popis imovine;

– vodi glavnu blagajnu;

– vrši obračun dohotka i plaća putem centralnog obračuna plaća  te obračun bolovanja;

– obavlja isplate i plaćanje računa;

– vodni knjigu osnovnih sredstava i sitnog inventara;

– sudjeluje u izradi prijedloga normativnih akata s područja ekonomsko-financijskog poslovanja;

– izrađuje statističke podatke iz područja financija i investicija;

– surađuje s FINA, MFINPU, HZZO,HZMO, REGOS MK;

– prati i primjenjuje zakonske propise s područja ekonomsko-financijskog poslovanja;

– sudjeluje u postupcima javne/jednostavne nabave;

– obavlja druge odgovarajuće poslove prema nalogu ravnatelja.

PODACI O PLAĆI

Plaća zaposlenika u javnoj službi određuje se sukladno odredbama Zakona o plaćama u javnim službama („Narodne novine“, broj 27/01, 39/09, 155/23), Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“, broj 56/2022) te Granskog kolektivnog ugovora za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna („Narodne novine“, broj 46/18).

Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta koji iznosi 0,921 i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu staža. Osnovna plaća zaposlenika čiji su posebni nazivi za ustanove kulture navedeni u Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, osim onih koja potpadaju pod položaje I. vrste, uvećava se za 10% te dodatno 5 % prema čl. 17., st. 5. GKU. Osnovica za izračun plaća iznosi 947,18 €. Prema čl. 2 Odluke o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama (NN 65/2023) za navedeno radno mjesto bruto plaća se uvećava za 163,62 €.

Sva prava pridržana © 2023. - Državni arhiv u Virovitici

Skip to content