Program stručnog usavršavanja za djelatnike u pismohranama u Virovitici 10. i 11. prosinca

DRŽAVNI ARHIV U VIROVITICI
PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA
ZA DJELATNIKE U PISMOHRANAMA

10. i 11. prosinca 2015.

Lokacija održavanja: Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici, Matije Gupca 78, Virovitica, Dvorana „VIRO“, 1. kat

8,30 – 9,15

Prijave sudionika i podjela materijala

9.15 – 9,30

Otvaranje seminara i uvodna riječ Ravnateljice Državnog arhiva u Virovitici Dijane Cenger dipl.oec.

9,30 – 10,15

Darko Rubčić, Državni arhiv u Zagrebu: ORGANIZACIJA ARHIVSKE SLUŽBE U REPUBLICI HRVATSKOJ, ARHIVSKI I DRUGI PROPISI – OBVEZE STVARATELJA IIMATELJA ARHIVSKOG GRADIVA

– Organizacija arhivske službe, Propisi i norme koji se odnose na obveze stvaratelja i imatelja arhivskog gradiva, nadležnosti arhiva, osnove arhivske službe u RH, te propise iz drugih grana djelatnosti koji se odnose na obvezu vođenja i čuvanja dokumentarnog gradiva (sudstvo, matične knjige i sl.)

10.15 – 10,25

Pauza uz osvježenje

10,25 – 11,00

Darko Rubčić, Državni arhiv u Zagrebu: UREDSKO POSLOVANJE
– Pravila upravljanja dokumentacijom prema Uredbi o uredskom poslovanju. Upoznavanje s osnovnim uredskim evidencijama, vrstama spisa koji nastaju u upravi i javnim službama, oblikovanjem i organizacijom osnovnih jedinica udruživanja spisa (dokument, predmet, dosje, serija), ustrojem pisarnice, ulogom pismohrane te postupcima u rukovanju i obradi dokumentacije, označavanje jedinica dokumentacije

11,00- 11,45

Dr.sc. Silvija Babić, Hrvatski državni arhiv: SPISOVODSTVO
– Upoznavanje s osnovnim normama za upravljanje spisima, ukazivanje na bitne razlike između spisovodstva i uredskog poslovanja, upoznavanje s ciljevima i svrhom dokumentiranja poslovnih aktivnosti, vođenja evidencija o zapisima, politikom spisovodstva te principima svrsishodnog i kvalitetnog sustava za upravljanje spisima

11.45 – 12,15

Pauza

12.15 – 13,00

Dr.sc. Silvija Babić, Hrvatski državni arhiv: KLASIFIKACIJA I ORGANIZACIJA DOKUMENTACIJE
– Svrha i ciljevi klasifikacijskih sustava u upravljanju dokumentacijom, zakonski propisi koji normiraju vođenje klasifikacije, klasifikacijski planovi, struktura klasifikacijskih oznaka i urudžbenih brojeva, primjeri klasifikacijskih struktura

13,0 – 13,45

Ivana Prgin, Hrvatski državni arhiv: SREĐIVANJE, OBRADA I OPIS GRADIVA
– Načela i pravila arhivističkog sređivanja. Organizacija rada na sređivanju dokumentacije. Oblikovanje, uređivanje i razvrstavanje dokumentacijskih jedinica. Označavanje i smještaj dokumentacijskih jedinica.

13.45 – 14,30

Ivana Prgin, Hrvatski državni arhiv: IZRADA POPISA DOKUMENTACIJE
– Evidencije dokumentacije prema arhivskim propisima. Izrada zbirnog popisa i njegova dostava nadležnom arhivu. Predstavljanje web aplikacije.

14,30 – 15,00

Konzultacije s predavačima

9.00 – 9,45

Marina Ribić, Državni arhiv u Virovitici: ZAŠTITA ARHIVSKOG GRADIVA
– Osnovni principi zaštite konvencionalnog gradiva (zapisi na papiru) u pismohrani, svrha zaštite i osnovna svojstva gradiva (kemijska, fizikalna), uvjeti čuvanja gradiva u pismohrani i organizacija spremišnih prostora, preventivna zaštita arhivskog gradiva, tehničko opremanje i odlaganje jedinica gradiva, svrha sigurnosnog i zaštitnog snimanja arhivskog gradiva, zaštita gradiva u slučaju nepogoda (elementarne nepogode, ratovi).

9,45 – 10,15

Erika Žilić Vincetić, Državni arhiv u Osijeku: NEKONVENCIONALNO GRADIVO
– Vrste, svojstva, zaštita i čuvanje nekonvencionalnog gradiva. Primjer izrade analitičkog inventara.

10.15 – 10,30

Pauza uz osvježenje

10.30 – 11,15

Stjepan Prutki, Državni arhiv u Vukovaru: VREDNOVANJE ARHIVSKOG GRADIVA I UTVRĐIVANJE ROKOVA ČUVANJA
– Osnovni principi i svrha vrednovanja gradiva, metodologija i postupci vrednovanja, propisi o vrednovanju u RH, utvrđivanje rokova čuvanja gradiva na temelju provedenog vrednovanja, izrada i primjena Popisa gradiva s rokovima čuvanja, provedbeni postupak izlučivanja gradiva u pismohrani i u arhivu

11.15 – 11,45

Pauza

12.30 – 13,00

Petar Elez, Državni arhiv u Vukovaru: PREDAJA ARHIVSKOG GRADIVA ARHIVIMA
– Obveze i rokovi predaje arhivskog gradiva arhivima, postupak predaje i upoznavanje s temeljnom dokumentacijom postupka primopredaje gradiva, postupanje gradiva u slučaju prestanka djelatnosti stvaratelja i prijenosa nadležnosti na drugo tijelo

13.00 – 13,30

Irena Milobara, Državni arhiv u Vukovaru: KORIŠTENJE ARHIVSKOG GRADIVA
– Korištenje arhivskog gradiva u arhivima i vođenje evidencija o korištenju arhivskog gradiva, uz poseban osvrt na potenciranju dostupnosti gradiva prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, ali i primjenu ograničenja u korištenju gradiva prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka, te njihov odraz na korištenje gradiva u upravi i drugim službama

13.30 – 14,30

Obavijesti o pristupanju stručnom ispitu, konzultacijama s predavačima
Podjela potvrda o prisustvovanju tečaju

Voditeljica tečaja: Marina Ribić, arh.spec.

Sva prava pridržana © 2023. - Državni arhiv u Virovitici

Skip to content